Нишони Президенти  Чумхурии  Точикистон  дар асоси такмили ордени "Ситораи Президенти Точикистон дарачаи як" бо шакли хос ва шаддаи хоси овеза тайёр карда шудааст.
     Нишони Президенти Чумхурии Точикистон аз се кисми таркиби "ордени "Ситораи  Президенти  Точикистон  дарачаи  як", Шери болдор ва Шаддаи заррин иборат мебошад.

     Дар мехвари   Нишони   Президенти   Чумхурии Точикистон  ситораи


хафтгушаи сурх,  ки аз ёкути сурх сохта шудааст, чойгир буда, баёнгари мубориза бахри озоди, истиклол, адолат ва пешрафт мебошад.
     Дар доираи   давродаври   заррин   ибораи "Ситораи   Президенти Точикистон" аз тилло хаккоки шудааст.
     Дар дохили  доираи  ситораи  хафтгуша  Нишони давлатии  Чумхурии Точикистон аз тилло тасвир гардидааст.
     Ситораи хафтгуша бо нурхои нукрагин зиннат ёфтааст, ки онро шукух ва ороиш бахшида, рамзи поки ва озодагии руху сират мебошад.
     Хар хатти тулонии нур (мачмуан:  7 хат)  бо се  лаъли  халкагин, хатхои  миёна  (мачмуан:  14 хат) бо ду лаъли халкагин ва хатхои хурди нур (мачмуан: 14 хат) бо 1 лаъл оро ёфтаанд.
     Ба хар  гушаи  Ситора  лавхаи мураббаи заррин (мачмуан:  7 лавха) васл гардидааст,  ки дар кисмати болоии он зумуррад дар шакли мураббаъ чойгир аст.
     Ордени такмилёфтаи "Ситораи Президенти Точикистон дарачаи як"  бо нишони халкавии Шери болдори дар холи харакати доими буда,  васл карда шудааст. Шери болдор рамзи кудрат, неруманди ва шукухи давлат мебошад.
     Нишони халкавии  Шери  болдор аз ду чониб бо лавхахои хоси заррин бо Шаддаи заррин пайваст  аст.  Тасвири  ин лавхахо  ифодаи  суннатии кудрат мебошад.
     Шаддаи заррин 13 халкахои зарринро дар таносуби муайян ва  паихам пайванд намудааст.
     Дар 6 халкаи заррин тасвири Шери болдор ва дар  7  халкаи  заррин дар  заминаи  ранги  осмони  тасвири  заррини Нишони давлатии Чумхурии Точикистон инъикос ёфтааст.

   Бояд кайд кард, ки хангоми гузоштани Ливои Президенти Чумхурии Точикистон  якчоя  бо Парчами   давлатии   Чумхурии  Точикистон  Ливои Президенти  Чумхурии Точикистон ва Парчами давлатии Чумхурии Точикистон дар як сатх афрохта мешаванд.

     Дар хама  холатхои  якчоя  афрохтани  Ливои Президенти  Чумхурии Точикистон  ва  Парчами давлатии Чумхурии Точикистон андозаи онхо бояд баробар бошад.

 

 

 

 

 

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН (Давомаш)


http://www.prezident.tj/index.htm

ранги сурх дошта,  пахнои он ба рахи сабзи поён баробар мебошад; рахи сафеди мобайни якуним баробари пахнои яке аз раххои ранга аст.
Даври Ливо  ба андозаи 50 мм,  бо ресмони зархалин дастдузи шуда, бо шилшилахо ороиш ёфтааст.
     Таносуби бару дарозии умумии Ливо 1:2 аст.
     Дар Маркази Ливо тасвири "Дирафши Ковиён" инъикос ёфтааст, ки он рамзи пойдори ва бардавомии давлатдории милли мебошад.
     Дар кисми болоии "Дирафши Ковиён"  найза хамчун  рамзи  ирода  ва кудрати хифзи Ватан тасвир ёфтааст.
     Кисмати чахоргонаи "Дирафши Ковиён"  - чахор кисмати  гети  буда, рамзи  равобити  неки,  дусти  ва хамкори бо кишвархо ва халкхои чахон аст.
     Дар дохили "Дирафши Ковиён"  чахор шохаи марљула дар даври Хуршед - хамчун рамзи хамеша дар харакат будани вакту замон, гардиши замин ва дигар  аносири  коинот дар атрофи Хуршед инъикос ёфта,  баёнгари бахт, вахдат, саодат ва пешрафти кишвар мебошад.
     Дар маркази  "Дирафши  Ковиён"  Шери  болдор хамчун рамзи кудрат, неруманди ва шукухи давлат дар руи осмони кабуд инъикос ёфтааст.
     Дар болои  тасвири  Шери  болдор  Точ ва хафт ситора хамчун асоси Нишони давлатии Чумхурии Точикистон мебошад, инъикос ёфтаанд.
     "Дирафши Ковиён"  аз  ресмонхои рангаи зархалин дар хар ду чониби Ливо дастдузи мешавад.
     Андозаи "Дирафши Ковиён" 3:5 таносуби Ливо аст.
     Дар кисмати болоии чубдасти Ливо лавхаи заррин васл мегардад,  ки дар  он фамилия,  ном ва номи падари Президенти Чумхурии Точикистон бо зикри мухлати салохияти конститутсионии у хаккоки мешавад.

     Нуги чубдасти Ливо шакли гунбази заррин дорад.

 

Рамзхои Президенти  Чумхурии  Точикистон  аз Ливо   ва   Нишони Президенти Чумхурии Точикистон иборат мебошанд.

     Ливои Президенти Чумхурии Точикистон матои хоси росткунчаест,  ки он аз се рахи рангаи ба таври уфуки чойгирифта иборат  мебошад:  рахи боло

 

Рамзхои ва Нишони Президенти Чумхурии Точикистон
Президенти Чумхурии Точикистон

Президенти Чумхурии Точикистон

РАХМОН Эмомали Шарифович

05.10.1952 Дар райони Дангараи вилояти Хатлон таваллуд ёфт. Солхои 1977-1982- дар факултаи иктисодии донишгохи давлатии Чумхурии Точикистонро бо номи К.И. Ленин гоибона тахсил кард, иктисодчи. Пеш аз хизмати харби дар заводи равгани ш. Кургон-Теппа кор мекард. Солхои 1971-74 дар флоти укёнуси Ороми СССР хизмат мекард. Аз соли 1974 – аз нав дар заводи равгани ш. Кургон-Теппа кор мекард.. Баъд аз он хамчун фурушанда, котиби саридора, раиси комитети иттифоки касаба, директори совхози ба номи В.И.Ленин дар райони Дангара (1988-92 гг.) кор мекард. Аз соли 1990 – вакили миллии Шурои Олии Чумхурии Точикистон. Аз 2-19 ноябри 1992 с.- Раиси комитети ичрояи вилояти Кулоб. Солхои 1992-1994 - Раиси Шурои Олии Чумхурии Точикистон. Аз 6 ноябри соли 1994 – Президенти Чумхурии Точикистон. Аз 18 апрели соли 1998– Раиси Хизби Халки-Демократии Точикистон (дар IV съезди Хизб интихоб карда шуд). Аз 18 июли соли 1997 – Раиси Харакати ягонагии Милли ва Эхъё намудани Точикистон. Мохи ноябри соли 1999 хамчун Президенти Чумхурии Точикистон аз нав интихоб карда шуд. Оиладор. Сохиби 9 фарзанд.


Муқофотхо:


1999 – Кахрамони Чумхурии Точикистон; 2002 – Муқофоти байналмиллалии Пётри Бузург; Дорандаи муқофотхои олии Хуқумати Точиқистон ва дигар давлатхо.